91-418-73-25

E-mail szkoły

Suport

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy redakcja gimmaszewo ;)

5c0797bf1eec8_osize1068x623q71ha10a4e.jpg

W dniach 17-19 grudnia 2018r. odbędą się próbne testy gimnazjalne w sali 29, 30, 35 i w świetlicy szkolnej, według następującego porządku:

 

Poniedziałek (17.12.2018r.) - część humanistyczna

930 - 1030 - historia i wiedza o społeczeństwie 

1130 - 1300 - język polski

 

Wtorek (18.12.2018r) - część matematyczno-przyrodnicza

930 - 1030 - przedmioty przyrodnicze

1130 - 1300 - matematyka

 

Środa (19.12.2018r) - języki obce

830 - 930 - język angielski

1030 - 1130 - język niemiecki

 

Życzymy powodzenia wszystkim piszącym:) 

 

 

                                 Regulamin balu gimnazjalnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie

1. Bal gimnazjalny organizowany jest z inicjatywy rodziców i uczniów klas trzecich oraz wychowawców.

2. Rodzice, uczniowie oraz wychowawcy odpowiedzialni sa za przygotowanie Balu.

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas balu odpowiadają rodzice uczestniczacy w Balu oraz wychowawcy klas trzecich.

4. Bal organizowany jest w Restauracji Pod Dębami w Maszewie (zwanej dalej Restauracją).

5. Ustala sie nastepujace zasady uczestnictwa uczniów w balu gimnazjalnym:

- zabawatrwa w godzinach od 17.00 do 24.00

- uczniów przebywaja na terenie Restauracji i nie mogą jej opuszczac

- uczniowie maja obowiazek powiadomic wychowawcę o zamiarze opuszczenia Balu. Samowolne wyjście w czasie trwania balu poza teren Restauracji oznacza rezygne z dalszej zabawy

  i powiadomienie telefoniczne rodzica o konieczności odebrania dziecka.

- uczniowie po zakończonej zabawie mogą opuścić Restaurację wyłacznie w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego lub osoby dorosłej zgłoszonej wczesniej wychowawcy jako osoba

odbierająca ucznia po zabawie (wskazana w deklaracji).

- na udział dziecka w Balu zgodę pisemną- Deklarację udziału w Balu Gimnazjalnym, muszą wyrazic rodzice/opiekunowie prawni.

6.W czasie Balu obowiazuje zakaz picia alkoolu, palenia papierosów i stosowania używek.

- jesli w trakcie trwania balu organizatorzy stwierdza, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzajacych, pali papierosy natychmiast powiadamiają rodziców/opiekunów

 prawnych, którzy zobowiazani sa do odebrania dziecka z Balu.

- akceptujac niniejszy regulamin rodzic/opiekun prawny wyraza zgodę na badanie dziecka alkomatem/narkotestem przez słuzby medyczne lub Policje w przypadku uzasadnionego podejrzenia.

7. Uczestniczacy zabawy są zobowiazani do przestrzegania ogólnie przyjetych norm zachowań w miejscach publicznych.

- uczstnicy Balu, którzy naruszaja zasady organizacji i przebiegu imprezy musza opuścic Bal, rodzic jest zobowiazany w trybie natychmiastowym do odbioru dziecka.

- rodzice poniosa ewentualne koszty interwencji słuzb porządkowych i medycznych oraz koszty strat materialnych spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem dziecka

- konsekwencja nieodpowiedniego zachowania ucznia jest obniżenie oceny zachowania na koniec roku szkolnego.

8. Szkoła i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione telefony, portfele oraz inne przedmioty wartościowe wniesione na Bal przez ucznia.

9. Wychowawcy klas zobiowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem.

10. Wychowawcy klas przechowuja pisemna Deklarację udziału w Balu Gimnazjaly, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz ucznia.

23 listopada 2018r. (piątek) w naszej szkole odbędzie się noc filmowa ikona-kamery-filmowej-wektor-na-bialym-tle-obiekt-na-bialym-tle-160-105049042.jpg. Zapisy u p. Natalii Adamiak 

 

Regulamin Nocy Filmowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie

§ 1.

1. Organizatorem Nocy Filmowej jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie wraz z opiekunem SU

2. Noc Filmowa jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym skierowanym tylko i wyłącznie do uczniów Gimnazjum im. JanaPawła II w Maszewie

3. Noc Filmowa trwa od godziny 1800 do 800. W tym czasie zabronione jest opuszczanie szkoły przez uczestników oraz wpuszczanie na teren szkoły osób z zewnątrz

§ 2.

Zasady:

1. Na terenie szkoły podczas Nocy Filmowej, równolegle z regulaminem Nocy Filmowej, obowiązuje Statut Gimnazjum oraz zasady kultury osoboistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom;

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek niezegodnych ze Statutem Szkoły;

3. Organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z terenu, na którym odbywa się noc Filmowa w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących zadan objętych regulaminem, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów; W takim przypadku rodzic ma obowiązek odebrać podopiecznego ze szkoły.

4. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Filmowej odpowiada sprawca.

5.Uczestnik Nocy Filmowej może opuścić szkołę tylko w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odbiorą go osobiście i po poinformowaniu opiekunów-nauczycieli.

 

§ 3.

Organizacja:

1. Do wstępu na Noc Filmową upoważnia ważna legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda, podpisana i wypełniona przez rodzica/opiekuna (zgoda dostarczona co najmniej dzień przed Nocą Filmową) 

2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:

a) karimatę/materac

b) śpiwór/koc

c) podstawowe wyżywienie

d) przybory do higieny osobistej

e) strój do spania (wskazany dres)

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Filmowej w przypadku zbyt małej liczby chętnych uczniów lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów

3. Wyboru filmów, które mają być przedstawione w trakcie nocy filmowej dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunami.

Dziś obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dedykujemy wszystkim naszym uczniom i absolwentom film 

 

Dnia 08.11.2018r. (czwartek) o godz. 1600 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Zapraszamy

30629162_1491810007595899_2085891802635698176_n-606x400.jpg